Właściciel serwisu

Właścicielem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.kancelariaradke.pl jest Kancelaria Adwokacka s.c., adw. Teresa Danuta Radke, adw. Artur Marek Radke, ul. Wojska Polskiego 31, 87-800 Włocławek, NIP: 888-289-43-04, e-mail: kancelaria@kancelariaradke.pl  (dalej – „Kancelaria Radke”).

Samorząd zawodowy

Adwokaci Kancelarii Radke są członkami Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej, ul. Rynek Staromiejski 17, 87-100 Toruń.

Ubezpieczenie adwokatów

Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 8a i 8b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. 1982, nr 16, poz. 124 ze zm.; art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2010, nr 47, poz. 278 ze zm.).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczane są jedynie w celu informacyjnym. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa, ani też nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Radke dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów. Niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani też nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Prawa autorskie

Zawartość i struktura niniejszej witryny internetowej są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na niniejszej witrynie internetowej materiałów lub elementów tejże witryny w jakichkolwiek innych celach aniżeli informacyjne, bez zgody Kancelarii Radke.

Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej – „RODO”) informuję że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radke.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię Radke, w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami, urzędami i wszelkimi innymi organami władzy publicznej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. b  RODO.
  • Odbiorcami danych przetwarzanych przez Kancelarię Radke Radke są w niezbędnym zakresie: organy publiczne, w szczególności sądy, prokuratura, policja, organy administracji państwowej i samorządowej; współpracownicy Kancelarii Radke oraz podmioty świadczące na rzecz Kancelarii Radke usługi wspierające, m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, pocztowe.
  • Dane osobowe przechowywane są przez czas uzasadniony realizacją zlecenia lub przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Kancelarię Radke.